Om oss

Segulah

Segulah är en nordisk private equity firma som i över två decennier utvecklat företag i nära samarbete med skickliga företagsledare och industriella experter. Vår nordiska och team-orienterade modell, tillsammans med en resultatorienterad och entreprenöriell kultur, återspeglas i alla våra beslut.

Vårt mål är alltid att våra företag skall nå en position varifrån de kan utvecklas framgångsrikt långt efter vårt tre- till åttaåriga ägande. Vi undersöker varje möjlighet att utveckla våra bolag genom att vara en aktiv, uthållig och ansvarsfull ägare. Vi vill göra bra bolag bättre – och därigenom skapa värde.

Strategin inkluderar oftast att öka försäljning och resultat genom bland annat geografisk expansion och förvärv. För att lyckas bidrar vi med kapital, struktur, erfarenhet och kunskap. En viktig komponent i Segulahs affärsmodell är att tillsätta styrelser med industriell kompetens som fungerar som ett stöd till portföljbolagens ledningar. Styrelseledamöterna rekryteras i vårt omfattande nätverk av industriella rådgivare.

Vi fokuserar primärt på majoritets/kontrollinvesteringar i bolag med en omsättning upp till 2 mrd SEK.

Fakta om Segulah
 • Etablerat 1994
 • 5 fonder sedan start
 • SEK 8 miljarder under förvaltning
 • Utvärderar årligen ca. 200 nya investeringsmöjligheter
 • 45+ förvärv och 100+ tilläggsförvärv genomförda sedan starten
AB Segulah

Utöver fondverksamheten finns det privata bolaget AB Segulah som investerar i venture capital och små onoterade företag. Mer information finns här.

Fonder

Kapitalet i Segulahs fonder kommer huvudsakligen från internationella placerare av pensions- och donationskapital samt privata familjestiftelser. Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i 5 fonder. Idag investerar Segulah V aktivt i den nordiska marknaden.

  Fond Etablering Kapital (MSEK) Status
  Segulah I1997200Realiserad
  Segulah II2000850Realiserad
  Segulah III20042,400Realiserad
  Segulah IV20075,200Delvis realiserad
  Segulah V20162,400Investerar

Affärsidé

Segulahs affärsidé är att vara en aktiv ägare och tillföra fokus, kompetens och kapital till de bolag vi äger för att uppnå lönsam tillväxt. Lönsam tillväxt är nyckeln till allt företagande och i förlängningen skapas därigenom också en god avkastning till ägarna.

Urval är ett nyckelord i vår verksamhet. Över tid har vi funnit ett antal kriterier som vi använder för att göra ett bra urval.

 • Vi investerar i bolag med en stark marknadsposition: det är bolag som är starka på ett visst geografiskt område, inom vissa segment eller nischer eller har ett erbjudande som väsentligt skiljer sig från konkurrenternas och därmed uthålligt behåller och skaffar sig nya nöjda kunder.
 • Vi stödjer duktiga företagsledningar som ser möjligheter för tillväxt och utveckling.
 • Vi investerar i lönsamma bolag som kan använda lönsamhet i existerande verksamhet för vidare expansion.
 • Vi investerar i bolag med utvecklingspotential: Det kan handla om nya produkter, tjänster eller marknader. Det kan handla om organisk eller förvärvad tillväxt.

 

Något för er? Om du äger – eller leder – ett medelstort företag och överväger en ägarförändring bör du kontakta Segulah.

Vi kan bli aktuella som ägare vid generationsskiften och när större företag genomför struktur- och strategiförändringar. Vi är ett alternativ för ägare som vill att verksamheten ska kunna utvecklas och behålla sitt oberoende. Vi fokuserar huvudsakligen på majoritets-/kontrollinvesteringar i bolag med omsättning upp till 2 mrd.

Ansvarsfulla investerare

Segulah har anslutit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investerare.

Vår uppgift är att ge våra investerare en så god långsiktig avkastning som möjligt. Utöver de ekonomiska och finansiella aspekter som är viktiga vid företagsanalys ingår även miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor.

Segulah står bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att:

 • Beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
 • Vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och rutiner.
 • Verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi förvärvar.
 • Aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
 • Samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
 • Redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.