Om oss

Segulah

Segulah är en nordisk private equity investerare. Vi utvecklar bolag. Vi vill göra bra bolag bättre – och därigenom skapa värde.

Segulah är en medelfristig investerare och ägare i privata bolag med ett perspektiv på att skapa förändring och uthålligt värde under en period om 3 till 8 år. Vi vill att våra bolag ska öka sin lönsamhet till exempel genom att bredda sin verksamhet eller genom geografisk expansion och förvärv. Vi initierar och stödjer denna utveckling genom att vara en aktiv, engagerad och ansvarstagande ägare. För att lyckas gör vi majoritets / kontrollinvesteringar, tillför kapital och tillsätter styrelser som är ett stöd till portföljbolagens ledningar och bidrar till bolagens fortsatta utveckling. Styrelseledamöterna rekryteras i vårt nätverk av industriella rådgivare.

Fakta om Segulah
 • Etablerat 1994
 • 5 fonder sedan start
 • SEK 8 miljarder under förvaltning
 • Utvärderar årligen ca. 200 nya investeringsmöjligheter
 • 45+ förvärv och 100+ tilläggsförvärv genomförda sedan starten

Fonder

Kapitalet i Segulahs fonder kommer huvudsakligen från internationella placerare av pensions- och donationskapital samt privata familjestiftelser. Totalt har Segulah investerat SEK 11 miljarder i 5 fonder. Idag investerar Segulah V aktivt i den nordiska marknaden.

  Fond Etablering Kapital (MSEK) Status
  Segulah I1997200Realiserad
  Segulah II2000850Realiserad
  Segulah III20042,400Delvis realiserad
  Segulah IV20075,200Delvis realiserad
  Segulah V20162,400Investerar

Affärsidé

Segulahs affärsidé är att vara en aktiv ägare och tillföra fokus, kompetens och kapital till de bolag vi äger för att uppnå lönsam tillväxt. Lönsam tillväxt är nyckeln till allt företagande och i förlängningen skapas därigenom också en god avkastning till ägarna.

Segulah är hebreiska och betyder utvald. Urval är ett nyckelord i vår verksamhet. Över tid har vi funnit ett antal kriterier som vi använder för att göra ett bra urval.

 • Vi investerar i bolag med en stark marknadsposition: det är bolag som är starka på ett visst geografiskt område, inom vissa segment eller nischer eller har ett erbjudande som väsentligt skiljer sig från konkurrenternas och därmed uthålligt behåller och skaffar sig nya nöjda kunder.
 • Vi stödjer duktiga företagsledningar som ser möjligheter för tillväxt och utveckling.
 • Vi investerar i lönsamma bolag som kan använda lönsamhet i existerande verksamhet för vidare expansion.
 • Vi investerar i bolag med utvecklingspotential: Det kan handla om nya produkter, tjänster eller marknader. Det kan handla om organisk eller förvärvad tillväxt.

 

Något för er? Om du äger – eller leder – ett medelstort företag och överväger en ägarförändring bör du kontakta Segulah.

Vi kan bli aktuella som ägare vid generationsskiften och när större företag genomför struktur- och strategiförändringar. Vi är ett alternativ för ägare som vill att verksamheten ska kunna utvecklas och behålla sitt oberoende. Vår huvudsakliga inriktning är bolag som omsätter upp till SEK 2 miljarder.

Ansvarsfulla investerare

Segulah har anslutit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investerare.

Vår uppgift är att ge våra investerare en så god långsiktig avkastning som möjligt. Utöver de ekonomiska och finansiella aspekter som är viktiga vid företagsanalys ingår även miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor.

Segulah står bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att:

 • Beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
 • Vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och rutiner.
 • Verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi förvärvar.
 • Aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
 • Samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
 • Redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.