Hållbarhet

Hållbarhet

Segulah är anslutna till FN:s principer för ansvarsfulla investerare.

Vår uppgift är att ge våra investerare en så god långsiktig avkastning som möjligt. Utöver de rent ekonomiska och finansiella aspekterna så är även miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor helt centrala, såväl i vår utvärderingsprocess av nya investeringar som i vårt värdeskapande i portföljbolagen.

Segulah står bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att:

  • Beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
  • Vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och rutiner
  • Verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi förvärvar
  • Aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
  • Samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
  • Redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna

Som en ansvarsfull investerare utvärderar Segulah löpande sina innehav utifrån olika hållbarhetsaspekter kopplade till både risker och möjligheter. Inom ramen för detta arbete har Segulah implementerat en digital process för insamling, analys och rapportering av hållbarhetsdata från samtliga portföljbolag. Genom denna process följer Segulah upp portföljbolagens hållbarhetsarbete utifrån definierade KPI:er inom social, finansiell och miljömässig hållbarhet och säkerställer därmed ett aktivt ställningstagande till både risker och möjligheter på styrelse- och ledningsgruppsnivå.

Upplysningar

I samband med disclosureförordningen (2019/2088) (”SFDR”) lämnar Segulah Advisor följande upplysningar på såväl enhet och produktnivå samt prekontraktuella webbplatsupplysningar.