eTRAVELi lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

20 september, 2010

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

20 september 2010 klockan 08.30

För omedelbart offentliggörande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA JURISDIKTIONER ELLER TILL PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION, VILKAS DELTAGANDE KRÄVER YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER SVENSK LAG.

European Travel Interactive Group Holding AB (org. nr 556759-6233) (”eTRAVELi”) som är ett av Segulah IV L.P. (”Segulah”) och företagsledningen ägt svenskt bolag, lämnar genom det helägda dotterbolaget Svenska Resegruppen AB (org. nr 556409-9025) (”SRG”) ett rekommenderat kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Scanworld Travelpartner AB (publ) (org. nr 556538-1265) (”TravelPartner”) för 28,00 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet. Samtliga utgivna aktier i TravelPartner är listade på NASDAQ OMX First North (”First North”).

Erbjudandet i sammandrag:

 • eTRAVELi erbjuder 28,00 kronor kontant för varje aktie i TravelPartner. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 226,9 miljoner kronor.
 • Erbjudandet motsvarar en premie om 17,8 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade kursen om 23,78 kronor för de tio senaste handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.
 • Aktieägare i TravelPartner som tillsammans äger 65,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget har ingått oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet.
 • Den oberoende styrelseledamoten Magnus Wiberg har bland annat med stöd av ett värderingsutlåtande från Erik Penser Bankaktiebolag beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet.
 • Erbjudandehandling avseende Erbjudandet är tillgänglig denna dag via TravelPartners hemsida www.travelpartner.se samt på eTRAVELis hemsida www.etraveli.se.
 • Acceptperioden börjar den 21 september och avslutas den 12 oktober 2010. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt efter acceptperiodens utgång.

Bakgrund och motiv

eTRAVELi, grundat 2007, är en ledande internetbaserad resebyrå verksam på den nordeuropeiska resemarknaden. Bolagets strategiska inriktning är att på sikt skapa en ledande europeisk internetbaserad resebyrå.  Tillväxten skall ske dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv på befintliga och nya marknader.  Bolaget ägs av Segulah tillsammans med företagsledningen.

TravelPartner är en internetbaserad resebyrå verksam huvudsakligen i de nordiska länderna. eTRAVELi bedömer att bolagen har en god passform och att TravelPartner har bättre förutsättningar att vidareutveckla sin verksamhet som en del i eTRAVELi-koncernen. TravelPartners huvudägare har uttalat att de gjort samma bedömning och att de därför kommer att acceptera Erbjudandet.

Genom förvärvet breddas verksamheten inom eTRAVELi vilket bidrar till att underlätta genomförandet av bolagets tillväxtstrategi på såväl de nordiska som de europeiska marknaderna. Förvärvet av TravelPartner lägger således grunden för den fortsatta expansionen av eTRAVELi. Ambitionen är att integrera de båda verksamheterna vilket på kort sikt kan leda till att viss övertalighet uppkommer i den nya koncernen. eTRAVELi förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för de platser där TravelPartner idag bedriver verksamhet.

Erbjudandet

eTRAVELi erbjuder 28,00 kronor kontant för varje aktie i TravelPartner.

Om TravelPartner betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i TravelPartner, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av vederlag i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minskas i motsvarande mån.

Erbjudandet totala värde uppgår till cirka 226,9 miljoner kronor baserat på nuvarande antal aktier i TravelPartner.

Erbjudandet motsvarar en premie om:

 • 16,7 procent jämfört med stängningskursen om 24,00 kronor för TravelPartners aktie den 17 september 2010, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 • 17,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 23,78 kronor för TravelPartners aktie under de tio senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

eTRAVELi, SRG eller Segulah innehar för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i TravelPartner.

Rekommendation av Magnus Wiberg

Den oberoende styrelseledamoten Magnus Wiberg har beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen, vilken bland annat grundas på ett värderingsutlåtande från Erik Penser Bankaktiebolag, har idag offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande.

Oåterkalleliga åtaganden

Leif Lundin, Magnus Lundin, Hyltingö Sesemann Holding AB, Thomas Palmer, Edgar Sesemann, Impartial Consulting AB, Anne Wikholm Investment AB, Pierre Sandström, Markus Alderbäck samt Johan de Lima som tillsammans äger 65,6 procent av aktierna och rösterna i TravelPartner, har ingått oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet. De oåterkalleliga åtagandena förfaller om en tredje part, innan Erbjudandet förklarats ovillkorat, lämnar ett erbjudande för samtliga aktier i TravelPartner som representerar ett värde överstigande 32,20 kronor per aktie.

Finansiering

eTRAVELi kommer att finansiera Erbjudandet till övervägande del genom tillskott från aktieägarna samt med extern finansiering. eTRAVELi har erhållit utfästelse om tillskott av eget kapital och aktieägarlån från Segulah. eTRAVELi har även erhållit bindande finansieringsåtaganden avseende bankfinansiering från Nordea Bank AB (publ) och så kallad mellankapitalfinansiering från Proventus Capital AB (publ). Utbetalning i enlighet med dessa åtaganden är förenade med sedvanliga villkor över vilka budgivaren råder och vilka budgivaren således inte kan åberopa i förhållande till Erbjudandet. Dessa är främst att fullständig kreditdokumentation föreligger, att utfästa säkerheter ställs och att budgivarens villkor för erbjudandets fullföljande är uppfyllda. Härutöver har finansiärerna gjort sedvanliga utbetalningsförbehåll hänförliga till för dem tvingande lagar och andra föreskrifter.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 • i. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att eTRAVELi genom SRG blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i TravelPartner med förbehåll att fullfölja vid en lägre acceptnivå;
 • ii. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i TravelPartner på villkor som för TravelPartners aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
 • iii. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av TravelPartners erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för eTRAVELi acceptabla villkor;
 • iv. att varken Erbjudandet eller förvärvet av TravelPartner helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför eTRAVELis kontroll och vilken eTRAVELi skäligen inte kunde förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;
 • v. att eTRAVELi utöver vad som offentliggjorts av TravelPartner eller på annat sätt skriftligen kommunicerats med eTRAVELi före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av TravelPartner är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av TravelPartner inte har blivit offentliggjord;
 • vi. att inga omständigheter, som eTRAVELi inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar TravelPartners försäljning, resultat, likviditet eller eget kapital; samt
 • vii. att utbetalning sker i enlighet med av eTRAVELis långivare lämnade kreditlöften.

eTRAVELi förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren ii. – vii. kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för eTRAVELis förvärv av aktier i TravelPartner.

Tvångsinlösen och avnotering

eTRAVELi avser att snarast möjligt, efter det att eTRAVELi förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av antalet utestående aktier i TravelPartner, begära tvångsinlösen av resterande aktier i TravelPartner. I samband härmed avser eTRAVELi att verka för avnotering av TravelPartner-aktien från First North.

Due diligence

eTRAVELi har genomfört en begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence) av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet och har träffat TravelPartners VD, vice VD och ekonomichef i samband med detta. TravelPartner har meddelat eTRAVELi att under denna process har ingen information som ej tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på TravelPartners aktier lämnats till eTRAVELi.

Tillämpliga regler och tvister

Näringslivets Börskommittés regler för offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar är tillämpliga på Erbjudandet, liksom Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende offentliga uppköpserbjudanden, inklusive sådana uttalanden som gjorts med avseende på aktier noterade på andra svenska marknadsplatser, i den utsträckning dessa uttalanden har relevans för Erbjudandet.

Svensk lag skall tillämpas på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Preliminär tidsplan

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet är tillgängligt denna dag på TravelPartners hemsida www.travelpartner.se samt på eTRAVELis hemsida www.etraveli.se och kommer att distribueras till aktieägare i TravelPartner. Acceptperioden för Erbjudandet börjar den 21 september och avslutas den 12 oktober. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt efter acceptperiodens utgång.

eTRAVELi förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Information om eTRAVELi och TravelPartner

eTRAVELi i korthet

Bolaget erbjuder flygbiljetter, hotellbokningar, biluthyrning samt andra reserelaterade tjänster genom varumärkena Seat24, Supersavertravel, Flygvaruhuset, Travelstart, Gotogate och Flybillet. Sedan 2007 har eTRAVELi haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 22 procent. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

TravelPartner i korthet

TravelPartner är en IATA-ansluten Internetresebyrå med ett utbud av flygbiljetter, hotell, charter, paketresor, hyrbil, aktiviteter, och specialerbjudanden på resor. TravelPartner grundades 1997 och förmedlar idag resor på 20 olika marknader runtom i Europa. Sedan 2006 är TravelPartner listat på First North.

Rådgivare

Navigo Partners AB är finansiell rådgivare och Nord & Co Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till eTRAVELi i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:

European Travel Interactive AB

Ralph Axelson, VD

+46 70 869 29 14

VIKTIG INFORMATION

Siffrorna som presenteras i detta pressmeddelande har avrundats, i förekommande fall. Alla uppgifter om aktieinnehav i TravelPartner, liksom Erbjudandets värde, baseras på 8 104 058 utestående TravelPartner-aktier per den 20 september 2010.

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas, registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. eTRAVELi kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

eTRAVELi kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer o Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Accepter som lämnas av mellanhand som agerar på uppdrag från en principal i Amerikas Förenta Stater kommer att lämnas utan avseende.

I detta pressmeddelande avses med Amerikas Förenta Stater: Amerikas Förenta Stater, dess territorier, varje stat i Amerikas Förenta Stater samt District of Columbia.

Navigo Partners är finansiell rådgivare till eTRAVELi, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Navigo Partners ansvarar inte gentemot någon annan än eTRAVELi och SRG för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av eTRAVELi och SRG samt, vad gäller de delar som avser TravelPartner, från TravelPartners offentligt tillgängliga information. Navigo Partners har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.


 • Ladda ner PDF
 • Nyhetsarkiv

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Tidigare